MasterPlanlama
Yönetici
( Yönetici )
Gönderiler:314
Karma: 10

Ders İçerikleri

#78 4 yıl, 9 ay önce
ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

MIS 101 PROJE - I (Ö.D) (4-4) 6 (Temel Tasarım Eğitimi):

Kurşun kalem ve çini mürekkebi ile yazı yazma, tarama, boyama ve benzeri çizim alıştırmaları. Teknik resim prensipleri, iz düşüm yöntemleri, ölçekli olarak plan, kesit ve görünüş çizimleri. Tasar kavramı, tasar öğeleri, tanım, anlatım ve uygulama, görsel algı, görsel algıda belirliliği sağlayan ilkelerin anlatım ve uygulanması. Zemin ve şekil ifadelerinin tanım, anlatım ve uygulanması. Mekan kavramı ve mimari mekan düzenlemeleri anlatım ve uygulaması. Biçim, işlev ve estetik kavramları, tasarlama öğe ve ilkeleri, modüllerle üç boyutta kompozisyon üretimi, üç boyutlu çalışmaların iki boyutta ifadelendirilmesi ile ilgili çalışmalar. Renklerin tanıtılması ve renkli elemanlar ile kompozisyon üretimi, temel mimarlık kavramları ile ilgili kuramsal bilgiler. Fiziki çevre ve sosyal çevre, araç, gereç, işlev ve dolaşım şemaları ve benzeri konularda tasarım öncesi çalışmalar, temel bilgilerin belirli bir konuya bağlı olarak senteze ulaştırılması. Bu çalışmaların yanı sıra mekan kavramının öğretisine dayalı bilgileri içeren küçük ölçekli bir proje çalışması.

MIS 103 TASARI GEOMETRİ VE PERSPEKTİF-I (Ö.D) (1-1) 2

İz düşüm kavramı ve kapsamı. Nokta, doğru, düzlem, cisim iz düşümleri ve ilişkileri, dik paralel iz düşüm afin ve eşçizgizel dönüşümler. Dönüştürme. Açılımlar, ara kesitler.

MIS 105 TOPOĞRAFYA (Ö.D) (1-1) 2

Genel tanım (ölçme bilgisi tanımı- harita ve türleri- harita yapım işlemleri, ölçü metodları, ölçü birimleri), alan hesapları (geometrik şekillerin alan hesapları-ölçü doğrusuna, koordinatlarına göre alan hesapları, planimetre ve alan hesapları uygulamaları), temel hesaplar (koordinat eksenleri-semt açıları-ölçme prensipleri-önemli temel problemler), doğrudan doğruya uzaklık ölçmeleri -uygulama şekilleri-alet eğim düzeltmesi-diğer düzeltmeler-küçük arazi ölçmeleri-dik çıkma, açıların ölçülmesi-teodolitler, tanımı, ayarlaması-açı okumaları uygulama, optik ve elektronik uzaklık ölçmeleri (ölçme prensibi-aletleri- uzaklıkların ölçülmesi ve hesaplanması uygulama), nirengi ve poligon tanımı ve genel bilgiler, trigonometrik yükseklik ölçmeleri (özelliği-aletleri-ölçü metodları-doğrusal-yüzey-en kesit nivelmanı hesapları-uygulama), düzeç eğrisi, tanımı, çizimi, haritanın kullanılması. Harita çizimi, ölçek, uygulama, kadastro planları, röleve, harita sembolleri arazi uygalaması.

MIS 107 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-I (Ö.D) (2-1) 3

Bilgisayar programlama dilleri, basic programlamada; giriş, çıkış atama, kontrol, aritmetik işlemler, metinsel işlemler, ileri basic uygulamaların tanıtımı, word, Excel, Powerpoint sunusu gibi programların kullanılması, Autocad programı ve mimari çizim programları ile genel bilgi.

MIS 109 SERBEST RESİM-I (1-1) 2

Nokta, çizgi, leke, nokta ile nesne çalışmaları, çizgi ile nesne çalışmaları, leke ile nesne çalışmaları. Işık, gölge, karakalemle nesne çalışmaları, karakalemle doğadan etüdler. Ölçü oran bilgisi. Renk bilgisi, rengin etkilerine göre gruplanması, renk kontrastları: sıcak soğuk, açık koyu, kalite, miktar, yalın, tamamlayıcı.

MIS 111 TEKNİK RESİM (Ö.D) (1-1) 2

Mimari yazı ve çizim çeşitleri, mimari taramalar, temel izdüşüm düzlemleri, tanımı, izdüşümler, cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması, görünüşten faydalanarak perspektif görünüş çizimi, kesit alınması, kesit perspektif çizimi.

MAT 127 GENEL MATEMATİK- I (2-1) 3

Temel kavramlar (kümeler ve küme işlemleri), gerçek sayılar-sınıflandırma-üstel ifadeler-binom teoremi, mutlak değer ve tam değer fonksiyonları, eşitlik ve eşitsizlikler-denklem ve mutlak değer içeren eşitsizliklerin çözümleri, bağıntı ve fonksiyonlar (bağıntı-kartezyan koordinatları, fonksiyonların cebiri, bileşke fonksiyonu, birebir, örten ve ters fonksiyon, monoton, çift, tek ve periyodik, 2. derece denklemlerin grafiklerinin pratik çizimleri-türev kullanmadan), trigonometri tekrarı (trigonometrik çember, trigonometrik, ters trigonometrik fonksiyonlar grafikleri), karmaşık sayılar ve kutupsal koordinatlar (kutupsal koordinatlar, karmaşık sayılar ve karmaşık sayıların cebiri, karmaşık sayıların kutupsal gösterimleri). Analitik geometri (R2 ve R3 'de vektörlerin cebiri, iç çarpım özellikleri, determinantlar, R3 'de vektörel çarpım ve özellikler, R3'de doğru ve düzlem denklemleri), kesişim noktaları (uzaklık ve açılar) matris ve doğrusal denklem sistemleri (matris-matris çarpımı-toplamı - kare matrisler, regüler matrislerin tersi, doğrusal denklem sistemleri, matrislerin sistem çözümlerinde kullanılması), olasılık (olasılıkta temel kavramlar, permütasyon, kombinasyon ve binom teoremi).

TAR 111 ATATÜRK İLK. ve İNK. TAR.-1 (2-0) 2

Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler…

İNG 111 YABANCI DİL-1 (3-0) 3

Yazılı, görsel, işitsel, sözlü materyallerin kullanımı.

TÜR 111 TÜRKÇE-1 (2-0) 2

Dil ve kültür ilişkisi, Türk dilinin tarihi gelişimi ve etkileşimi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin ses bilimi, şekil bilgi, anlam bilimi ve söz dizimi özellikleri.

MIS 102 PROJE - II (Ö.D) (4 - 4) 6 (Bina ve Mekan Tasarımı) :

Kolay tanımlanabilen ve fonksiyon ilişkileri ile teknik gereksinimler açısından karmaşık olmayan, az elemanlı bir bina türünün seçilmesi. Bina ve yakın çevre ilişkisinde mekan tasarımı. Anlatımda boyutlandırma-çeşitleme-kompozisyon, uygulamada verilen bir programa göre bir bina ve küçük ölçekli bir mekan oluşturulması, plan-kesit-çephe çizimleri ve maket ile üç boyutta ifade. Bu çalışmanın yapılabilmesi için ön tasarımın oluşturulmasındaki gerekli verilerin toplanması, analiz ve sentez çalışmaları. Bina ve mekan tasarımı ile bağıntılı olarak işlevsel-mekansal-yapısal analiz ve sentez çalışmasını içeren ve uygulamaya dönük tasarım düzenlemesi.

MIS 104 TASARI GEOMETRİ VE PERSPEKTİF-II (Ö.D) (1 - 1) 2

Merkezi iz düşüm (perspektif ) iz ve kayma noktaları kavramı. Ölçme noktaları, iç mekan perspektifleri. Genel aksonometrik kurallarının anlatımı. İzometrik, dimetrik, militer, kavalier perspektif kurallarına göre mimari elemanlara ait uygulamalar. Konik perspektif iç ve dış perspektif kuralları. Çeşitli mimari elemanlar için değişik yorum ve tekniklerde uygulamalar.

MIS 106 MİMARLIK BİLGİSİ -II (2 - 0) 2 (Şehircilik, Bina Bilgisi ve Yapı Bilgisi) :

Mimarlık Bilgisine giriş, planlama mimarlık ilişkisi. Çevre ve mimarlık, yapı sanatı olarak mimarlık. İnsan (antropometri) ve esşya (ergometri) ölçülerinin mimarlıkta tasarım ilişkisi. İnsan, mekan ve çevre ilişkisi. Mimarlıkta yapı bilgisi, yapının tanımı, amacı ve genel bilgiler. Yapı zeminin tanımı ve yapının zemine uygulanması. Taşıyıcı sistemler. Temeller (Drenaj, izolasyon, iksa, palplans). Düşey ve yatay yapı elemanlarının strüktürel ve konstrüktif yönden incelenmesi (Döşemeler, duvarlar ve kaplamalar). Yapı boşluklarının değerlendirilmesi (Pencereler, kapılar). Düşey sirkülasyon araçları (Merdivenler, rampalar ve asansörler). Çatı.

MIS 108 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA -II (Ö.D) (2-1) 3

Bilgisayar programları ve programların tanıtılması. Netcad, Autocad, Archicad ve diğer programların kullanılması. Bilgisayar yöntemi ile proje çizim uygulaması.

MIS 110 SERBEST RESİM - II (1-1) 2

Guaj boya tekniği, guaj boya ile nesne çalışmaları, guaj boya ile peyzaj çalışmaları. Pastel boya çalışmaları. Kolaj tekniği, kolaj ile reklam resmi, amblem çalışmaları. Doku çalışmaları, değişik materyallerle doku elde etme (karakalem, suluboya, guaj, karton, metal çeşitleri).

MIS 112 MAKET (2 - 1) 3

Maket araç ve gereçlerinin tanıtılması. Maket yapım tekniklerinin açıklanması. Çeşitli ölçekteki maketlerin teknik tanıtımlarının yapılması. Verilen bir ya da birden çok türde konuya bağlı maketlerin, saptanan ölçeklerde bir yarıyıl süresinde yaptırılması ve sonuçlandırılarak değerlendirilmesi.

MAT 128 GENEL MATEMATİK - II (3 - 0) 3

Limit (limit, genel limit problemleri), süreklilik (süreklilik tanımı, genel teoremler, aradeğer teoremi), türev (türevin tanımı, rasyonel üstel ifadelerin türevi, zincir kuralı, toplam, çarpım ve bölüm türevi, trigonometrik fonksiyonların türevleri, genel teoremler, rolle, ortalama değer teoremleri ve L'hospital kuralı, yüksek mertebeden türev, monoton fonksiyonlar ve konkavlık). Türev uygulamaları (grafik çizimi, maksimum, minimum problemleri göreceli hızlar, kapalı fonksiyonların türevi, ters fonksiyon türevi, ters trigonometrik fonksiyonların türevleri), integrale giriş (yaklaşık alan, integral tanımı, genel integral teoremleri,bazı fonksiyonların integralleri, diferansiyel ve integral hesabının temel teoremi , alan bulmada integralin kullanımı). Üstel ve logaritmik fonksiyonlar (integral yardımıyla tanımlanmış fonksiyonlar, la fonksiyonu, ex fonksiyonu ve e sayısı, üstel ve logaritmik fonksiyonlar "e" den başka tabanlara göre), integral teknikleri (integral formülleri kullanımı-ters trigonometrik fonksiyonlar yardımıyla, yerine koyma metodu, trigonometrik fonksiyon içeren ifadelerin integralleri, basit kesirlere ayırma yoluyla integrasyon, kısmi integrasyon).

TAR 112 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR-2 (2-0) 2

Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, Türk Yenileşme Hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele.

İNG 112 YABANCI DİL-2 (3-0) 3

Yazılı, görsel, işitsel, sözlü materyallerin kullanımı.

TÜR 112 TÜRKÇE -2 (2-0)2

Türk dilinin yazım kuralları ve noktalama işaretleri açısından değerlendirilmesi ve kazanım çalışmaları, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin incelenmesi ve retorik uygulamaları, bilimsel yazılar ve uyulacak kurallar.

MIS 201 PROJE - III (ÖD) (4 - 4) 6 (Bina, Bina Grubu ve Yakın Çevre Tasarımı) :

Toplumsal yaşantının belirli bir alandaki gereksinimlerden doğan tek amaçlı kullanış yapısının yakın çevresi ile bağıntılı olarak işlevsel -mekansal- yapısal-analizi ve sentez çalışmasını içeren ve proje çalışmasında geometrik formlardan yararlanarak uygulamaya dönük tasarım düzenlenmesi.

MIS 203 YAPI BİLGİSİ - I (Ö.D) (2 - 1) 3 (Kaba Yapı) :

Temeller, taşıyıcı duvarlar, açıklıklar, bacalar ve kanallar, tonoz ve kubbeler, kagir ve ahşap döşemeler, ahşap inşaat, merdivenler. Çatılar, örtü malzemeleri. teras çatılar, dere ve oluklar. Betonarme karkas yapılar. Cam duvar ve tavanlar. İleri teknikli malzeme ile kaplama ve dolgular.

MIS 205 ŞEHİRCİLİK - I (Ö.D) (2 - 0) 2

Şehir, Şehircilik ve planlama kavramları, şehirleşmeyi etkileyen hareketlerin nedenleri, fizik mekanda kent doku ve biçimleri, kentlerin kuruluş ve gelişme etmenleri, şehir yapısı, planlamada şehirin bölgeleri. Ulaşımın genel prensipleri, yollar, kavşaklar, otoparklar, meydanlar. Şehir planlama süreci ve aşamaları, planlama türleri, planlamada yoğunluk, planlama esasları. Şehir plancılığının imar hukuku içeriğindeki bütünleşmesi ve uygulamalar.

MIS 207 EKONOMİ - I (2 - 0) 2 (Ekonomi Genel Kuramları) :

Ekonomiye giriş, ekonomik problemler, arz ve talep teorileri, politik ekonomiden seçilen başlıklar. Fiyat teorisi, üretim tüketim, bölüşüm, milli gelir ve istihdam, uluslararası ekonomik ilişkiler büyüme teorileri, kalkınma, azgelişmiş ülkelerin ekonomisi.

MIS 209 SOSYO - KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ (2 - 0) 2

Antropolojinin doğuşu, ırksal açıklamanın sınırları, sosyal bilimler ve antropolojinin gelişmesi, sosyal/ kültürel antropoloji, kültür kavramı ve kuramı, kültürel içerik, ilişkiler ve süreçler, kültürel evrim ve devrimleri ile enerji, doğal çevre ve nüfus, üretim ve tüketim ilişkileri ve alışveriş biçimleri, farklılaşma, sınıflaşma ve gruplaşma, akrabalık soy ve evliliğin uygarlığın gelişmesindeki etkilerinin incelenmesi.

MIS 211 ŞEHİR SOSYOLOJİ (2 - 0) 2

Doğal ve toplumsal bilimler, toplumsal bilimlerin bilimselliği, bir bilim dalı olarak sosyoloji, diğer bilimlerle ilişkisi, tanımlar,tarihçesi, kavramlar, aktör-birey, toplumsal sistem, toplumsal kurum, toplumsal yapı, toplumsal yapı öğeleri, toplumsal değişme, az gelişmişlik kavramı ve niteliği, az gelişmişlik ölçüleri (toplumsal yapı ölçüleri, ekonomik ölçüler, sosyo-kültürel ölçüler), toplumsal farklılaşma, toplumsal katmanlar ve sınıflar, toplumsal hareketlilik, toplumsal bilimlerde araştırma teknikleri ve bazı metodolojik kavramlar.

MIS 213 KENTSEL JEOLOJİ (2 - 0) 2 (Genel, Şehir ve Deprem Jeolojisi) :

Jeolojinin tanımı, gelişimi ve kolları; Yerkabuğu ve yeriçi, minerallerin tanımlanması; kayaç oluşturan başlıca mineraller; Kayaçların mühendislik özellikleri; Yeryüzünün değiştirilmesini sağlayan kuvvetler; jeoloji haritaları; Heyelanlar; Deprem Jeolojisi, yer hareketleri; fay hatları. Planlamada yer seçimi kriterleri ve yapı inşaasında alınması gereken önlemler.

MIS 215 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Ö.D) (2-1) 3

Mimari tasarım, proje ve düşünce üretimine destek olan araçları tanıma, mimari becerileri sayısal ortama aktarma, tasarım kavramlarını tartışma, tasarıma destek olan programları tanıma, sayısal ortamda tasarım, proje ve düşünce üretme, üç boyutlu uygulamalar yapma, üretilen ürünler üzerinde yorumlar yapma, tüm bu konularda uygulamalar yapma.

MIS 202 PROJE - IV (Ö.D) (4 - 4) 6 (Toplu Konut Alanı Tasarımı) :

İmar planı çalışma tekniğinin öğrenilmesi ile mimari proje çalışmasının bütünlüğünün oluşturulması. Bu çerçevede bir toplu konu alanı tasarımında yerleşim için konut alanı yer seçimi. Seçilen konut alanının kentsel yerleşme alanı ile ilişkilendirilmesi. Bu bağlamda 1/500 ölçekli nazım imar planı ve 1/100 ölçekli uygulama imar planı tekniği ile toplu konut alanının planlanması. Konut türü seçimi. Konut gereksinmesini karşılamaya dönük, sınırlı organizasyona bağlı yerleşim alanının düzenlenmesi (imar planı ve buna dayalı yerleşim planı), bu düzenleme içinde yer alacak değişik aile büyüklüklerine uygun konut birimlerinin, bu birimlerden oluşan yapıların komşuluk ilkeleri, yakın ve uzak çevre koşulları içinde işlevsel -mekansal boyutsal - yapısal - strüktürel analizi ve sentez çalışmasını içeren uygulamaya yönelik önerilerin tasarımı ve geliştirilmesi.

MIS 204 YAPI BİLGİSİ - II (Ö.D) (2 - 1) 3 (İnce Yapı) :

Yapılarda su ve rutubet yalıtımı, ısı yalıtımı, ses ve sarsıntı yalıtımı. Ahşap pencereler, madeni pencereler, ahşap kapılar, madeni kapılar. Stor, pancur, kepenk v.b. koruyucu elemanlar. Vitrinler, hafif bölme elemanları. Hırdavatcı işleri ve takımları, cam işleri. Duvar kaplamaları, döşeme kaplamaları. Boya ve badana işleri.

MIS 206 ŞEHİRCİLİK-II (2 - 1) 3

Şehir planlama uygulamaları; İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Turizm Planı, Kırsal Planlama v.b. planlama çalışmaları hakkında genel bilgi-imar planından uygulamaya geçiş; imar çapı, yapının arsaya oturumu ve biçimlenme.

MIS 208 EKONOMİ - II (2 - 0) 2 (Yapım ve Maliyet Ekonomisi) :

Projelerin planlama sürecinde ekonomik açıdan değerlendirilmesi. Kent içi yer seçiminde ekonomik faktörler, kentsel alanlarla ilgili ekonomik kuramlar, kentsel büyümenin algılanması ve tasarımı, kentleşmede ekonomik modeller, kentsel büyüme maliyeti ve bu maliyetin fonksiyonel analizi, kentsel maliyet göstergeleri, kentleşme maliyeti ve politika, çeşitli uygulamaya dönük örnekler, yatırım, finansman maliyet kavramları, münferit ve toplu konutta maliyet kalemleri, firma açısından ve toplum açısından konut maliyeti, konut maliyetini etkileyen faktörlerin analizi, doğal şartlar, yer seçimi ve rant, yapı elemanları piyasa konjonktürü, ulaşılabilirlik, konut arz ve talebinin analizi, münferit ve toplu konutta fizibilite konut alanları planlamasında maliyet, yatırım, planlama, programlama, bütçeleme.

MIS 210 EKOLOJİ FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLU (2 - 1) 3

Şehircilik ve mimarlık biyometeorolojisi, meteorolojik yorumlama, iklimsel tasarım parametresi olarak; yön, yer seçimi, bina biçimi, planlamada gürültü kontrolü, doğal aydınlatma ilkeleri ve uygulamalar.

MIS 212 KENTSEL TASARIM (2 - 1) 3

Kentsel tasarımın gelişimi, kentsel tasarım için çevre değişimi, tasarımsız yapılarla şehirlerin tasarımı, gelişme stratejisi ve tasarım öğeleri, kentsel tasarım ilke ve teknikleri, kentsel bölgeler, yasalar ve kontrol araçları.

MIS 214 İMAR VE ÇEVRE HUKUKU (2 - 0) 2

İlgili yasaların tanımı, planlamada ve uygulamada kullanımı. İmar planı ve belediyelerin planlama yükümlülüğü, İmar planlarının düzenlenmesi, yürürlüğe girişi, uygulanması, yapı yasakları ve kısıtlamaları, arsa birleştirme-ayrıştırma- parselasyon yöntemleri hamurlaştırma ve kamulaştırma, yapıda yetki ve sorumluluk, ruhsat sistemi. İmar mevzuatına ve çevre yasasına dayalı uygulamalar ve örnekler.

ŞBP 301 STÜDYO (ŞEHİRCİLİK PROJESİ)-V (4-4) 6

Planlama süreci genel ilkelerine uygun olarak araştırma tekniklerinin seçilecek yörelerdeki alan ve yerleşmelerde uygulanması, araştırma gruplarının organizasyonu, grupların çalışma programının genel sürece göre açıklanması, genel sürece göre hangi modellerin nedenlere dayalı olarak seçildiğinin veya seçileceğinin belirtilerek araştırma-anket formlarının düzenlenmesi yöredeki çalışmaların değerlendirilmesi, istatistiki ve demografik bilgilerin grafik vb. sistemlerle ve haritalara aktarılması, diğer fiziki veri ve saptamaların rapor biçiminde açıklama metodolojisi ve tüm çalışmaların çözümleme çalışmaları olarak basılması, teksir edilmesi ve daha sonraki proje çalışmalarında çözümleme birleşim (analiz-sentez) ve planlamaya yöneltici kullanabilir paftaların tamamlanması (1/25000, 1/ 5000,1/12000,1/1000vb.) uygulamada ilgili disiplinlerle ilişkiler kurulması.

ŞBP 303 İNSAN YERLEŞMELERİNİN EVRİMİ (2-0) 2

Yerleşim süreci, aglomerasyon süreci, ilkel yerleşmelerden bu yana geçirilen tarihsel sıralamadaki yerleşim evrimi, değişim ve dönüşümler, 19. yüzyıl Endüstri Devrimi, toplumsal değişimler, şehir planlama kavramlarının değişimi, 20. yüzyılda kavramsal ve uygulamalı olgular ve sonuçları.

ŞBP 305 ŞEHİR COĞRAFYASI (2-0) 2

Yeryüzüne ilişkin sistemli bilgi gereği ortaya çıkan coğrafya, yeryüzünün alansal farklılıklarının betimlenmesini açıklamasını kapsar. Kentlerin mekan içinde dağılma biçimleri ve iç yapılanmalarının analizi, coğrafyanın bu alanda uzmanlaşan bir dalının kapsamına girdi oluşturması, kent coğrafyasının konusu kentlerdir ama izlenen yöntem coğrafi bir nitelik taşır. Bu dersin amacı ise kent planlama öğrencilerine hangi ölçekte olursa olsun mekan üzerindeki işlevsel dağılımların kurallarını ve nedenleri öğretmek ancak bunu yaparken de fiziksel mekandaki ilişkilerin oluşturduğu yapılar ile n boyutlu soyut mekanlarda biçimlenen yapıları bağlayan bir yöntemi de gündem de tutar.

ŞBP 307 ŞEHİR SOSYO-EKONOMİSİ (2-0) 2

Şehirlerin sosyo-ekonomik yapısı. Analizler ve şebeke elemanlarının tanıtılması. Arazi kullanım kararlarında sosyo-ekonomik etmenlerin yeri ve önemi. Şehir formu ile ilgili sosyo-ekonomik modeller.

ŞBP 309 İSTATİSTİK GRAFİK İFADE METODLARI (2-0) 2

Araştırmanın önemi, temel aşamalar ve araştırma problemlerinin formüle edilmesi. Varsayımların ortaya konulması. Kavramların tanımlanması. Veri toplama araçları, matematik ve ölçme, test ve skala teknikleri. Sosyo-metrik metodlar, tahlilleri, toplanmış verilerin tahlilleri. Tahlil kategorilerinin tesbiti, döküm formları, sebep-sonuç ilişkileri. Araştırma sonuçlarının uygulanma açısından değerlendirilmesi. İstatistik metodları (Şehir planlama teknikleri ve araştırılması). Standart sapma, analiz teknikleri.

ŞBP 311 ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ (2-0) 2

Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri, metodoloji, modeller, yaklaşımlar, yöntem ve teknikler. Sosyal bilimlerin evrensel yöntemi gözlem ve varsayımlar, test, genelleme kuralları. Sosyal araştırma yöntemleri, monografi ve istatistik. Demografik değerlendirmede dinamik yöntemler.

ŞBP 313 ÇEVRE BİLİMİ (2-0) 2

Çevre olgusunun tanımı ve çeşitli bilim dallarında yorumlanması. Doğal ve kültürel çevrenin tanımı. Çevre oluşumu ve tarihi gelişimi. Çevresel boyutlar, insan, toplum ve şehir ölçeğindeki konumları. Çevre düzeni girişimleri, temel ilkeler. Sanayileşme – şehirleşme ve çevre sorunları. Yasal – yönetimsel dayanaklar, entegre çalışmaları.

ŞBP 315 KENTSEL GELİŞMEDE KORUMA VE YENİLEME (2-0) 2

Kentsel değişme ve gelişme. Kentsel gelişme stratejileri. Kentsel koruma ve yenileme stratejileri. Kentsel koruma, sağlıklaştırma, yenileme, şehirsel yenileşme, vb. Şehirsel - kırsal koruma eylemi ve ilkeleri, sağlıklaştırma eylemi ve ilkeleri, şehirsel yenileme eylemleri ve ilkeleri, planlama kavramı içindeki yeri, şehirsel gelişim sürecini ve yenileme gereksinimini etkileyen verilerin farklılaşması, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve kollektivist ülkeler, gelişmemiş ülkelerde şehir yenileme ve şehir planlama yöntemlerine bakış, yasal ve yönetimsel açıdan şehir yenileme ve koruma. Şehir yenileme ve uygulama sorunları, toprak sorunu. Şehir yenilemede sektörel örnekler. Şehir yenileme, sağlıklaştırma, koruma vb. eylemlerde halkın katılımı.

ŞBP 302 STÜDYO(ŞEHİRCİLİK PROJESİ)- VI (4-4) 6

Proje 5 çalışmalarında seçilen alanda yapılan çalışmalar temel alınarak değişik fonksiyon alanlarında 1/1000, 1/500 ya da yer yer 1/200 ölçekli mekansal ağırlıklı imar uygulama planlarının değişik yaklaşımlarla elde edilmesi, maket çalışmaları ve diğer anlatım teknikleri.

ŞBP 304 PLANLAMA KURAM VE TEKNİKLERİ (2-0) 2

Genel tanımlamalar, planlama kuramının tanıtılması, yöntem ve sorunları, şehir kuramları; Geleneksel kuramlar; şehir planlaması anlayışının evrimi; model kavramı, model kurma, seçilmiş modellerden örnekler, lawry, garin, çekim (gravity) ulaşım modelleri, vb. Şehirsel ve coğrafik mekanda araştırmanın yöntemsel konuları modelleme ve sistemlerinin açıklanması. Şehirsel gelişme modellerinin seçilmiş planlama teknik, kuram ve modelleri; rasyonel seçim, karar çevresi politika tasarımı programlama teknikleri ve stratejileri, amaç formülasyonu problemleri, kestirim (tahmin) problemleri. Şehir planlarının ve sektörel planların yöntem değerlendirilmesi.

ŞBP 306 KONUT SORUNLARI (2-0) 2

Konutun ve konut sorunun tanımı, boyutları; az gelişmişlik, şehirleşme ve getirdiği sorunlar, konut sorununun belirlenmesi; göç ve barınma gereksinmesi, şehirlerde arsa sorunları, gelir yetmezliği, politikalar - konut sorununun niceliksel ve niteliksel boyutları; Türkiye'de konut sorununun tarihsel süreç içerisinde incelenmesi; bu olguya ilişkin bazı temel kavramlar; konut açığı, konut gereksinmesi, konut istemi, konut üretimi, konut darlığı - bunalımı, barınma yoğunluğu; konut politikası ve sosyal konut yaklaşımı; kentsel mekan biçimlenmesi ve konut alanları; sorunun çözümüne ilişkin getirilen öneriler ve uygulamaların tanıtılması.

ŞBP 308 PEYZAJ PLANLAMA (ÖD) (2-1) 3

Peyzaj ve peyzaj mimarlığı, tarihi gelişimi, peyzaj planlama ilke ve teknikleri, cansız yapı malzemeleri ve kullanımı, peyzaj planlamasında mimari yapı, elemanları ve kullanılan canlı yapı elemanları kırsal ve kentsel alanlarda peyzaj planı hazırlama ve uygulamaları.

ŞBP 310 METROPOLİTEN PLANLAMA (2-0) 2

Metropol tanımı; kentleşme süreci içinde metropoliten yerleşmeler; tarihi gelişmesi metropoliten fonksiyonlar; dış ilişkiler; ülkesel ve bölgesel yükümlülükleri; metropollerin kademelenmesi; arazi kullanış biçimleri; planlama teorileri; araştırma, değerlendirme ve planlama; gelişme hedeflerinin saptanması; yatırımların programlanması; altyapı ve üst yapı planlaması ve uygulaması; dünyadaki metropollerin özellikleri; Türkiye metropolleri; metropoliten bölgelerde örgütlenme sistemleri; metropol yönetimi.

ŞBP 312 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (2-0) 2

Yöneylem araştırmasının genel ilikeleri, karar verme süreç ve modellerinin tanıtılması. PERT - CPM ile programlama, kritik zaman problemleri, lineer programlama, kuyruk teorisi, oyun teorisi ve örnekler.

ŞBP 314 ÇEVRE PLANLAMA (Ö.D) (1-2) 2

Kırsal alanda ve kentin yakın çevresinde veya kent içinde ekolojik sorunların ve/veya ekolojik potansiyelleri olan bir alanın sorunlarının tanımlanması ve çözüm önerilerinin getirilmesidir. Alanın bütününe ilişkin 1/25000, 1/5000 ve gerekli üst ölçeklerdeki çalışmalarla alanın sorunlarının tanımlanması, ekolojik değerlerinin ortaya konulması, analizler yapılması hem sorunların çözümü hem de alanın kentsel kullanımının doğal denge ve verilere duyarlı olarak planlanmasıdır.

ŞBP 316 KENT PLANLAMADA MODELLER(2-0) 2

Matematiksel ön bilgiler, lojik, model kurma, problem formülasyonun, toprak kullanım modelleri, işgücü, trafik, toprak kullanım analizlerine ilişkin modeller, çekim modelleri, doğrusal modeller, planlama modelleri, maliyet etkinliği analizi, hedef gerçekleştirme matrisi eşik analizi, planlama-programlama- bütçeleme sistemi (Per. ve CPM dahil) ve tüm modellerin bilgisayara uygulanması.

ŞBP 401 STÜDYO (ŞEHİRCİLİK PROJESİ) - VII (Ö.D) ( 4-4 ) 6

Özgün sorunları bulunan bir kentin makro yaklaşım ile her öğrenci sorunlu alanlarda bireysel çözüm üretirler. Kent bütününü öğrenciler ortak olarak araştırırlar ve rapor hazırlarlar. Her bir öğrenci bireysel seçtiği sorunlu bir alanda araştırma ve çözüm önerisi raporu hazırlar. Rapora dayalı kısmi 1/5000 ve önemli bir alanın 1/1000 ölçekli imar planını oluşturur. Aynı alanın 1/1000 ve 1/500 kentsel tasarım projelendirmesi yapılır.

ŞBP 403 ULAŞIM PLANLANMASI (Ö.D) ( 2-2 ) 3

Ulaşımda sosyo-ekonomik ilişkiler ve arazi kullanımı, ulaşım tür ve kapasiteleri, sorunları, gözlemleme, yolun niteliği ve düzenlenmesi, trafik yaya- taşıt ilişkisi ve alanları, otoparklar, ulaşım planlama ilkeleri.

ŞBP 405 ENDÜSTRİ VE KENT İLİŞKİSİ ( 2-0 ) 2

Gelişmekte olmak-sanayileşme-kentleşme-planlama ilişkilerinin saptanması ve ilgili kavramların tanımlanması, planlama kavramının içerdiği boyutlar (sosyal,ekonomik,fiziksel) koşutunda tanımlanması ve aşamalarının ortaya konması, sanayi alanlarının şehirsel makroform biçimlenmesinde olan etkinliği, diğer işlev alanları ile olan ilişkileri ve sonuçta ortaya çıkan planlama verilerinin neler olabileceğinin genellenmesi. Gerek yerleşilmiş,gerekse gelişme alanlarındaki sanayi alanlarının nitelikleri, planlama kriterleri ve plan içinde (sosyal-ekonomik-fiziksel) yorumlanış biçimlerinin açıklanması

ŞBP 407 KONUT ALANLARI PLANLAMASI (Ö.D) ( 1-1 ) 2

Konut alanlarının şehir planlamadaki yeri; konut alanları yer seçimi, planlama ilkesi, tarihsel gelişim süreci; konut yerleşim alanlarının gelişmesi ve yoğunluk kavramı ile ilişkisi; konut alanlarının planlanması, planlamada revizyon ilave konut alanları; yapı adası ölçütünde konut alanı planlaması, toplu konut içinde büyük alan planlamaları, konut alanı yerleşim standartları, alan analizi, çevresel değerlendirme, yapı çevre etkileşimi ve detaylar, konu ile ilgili uygulama ve araştırma çalışmaları.

ŞBP 409 ÜLKE VE BÖLGE PLANLAMA ( 3-0 ) 3

Ülke planlaması stratejileri ve plan periyotları, ülke planlamasının hazırlanması, ülke kaynaklarının saptanması, kalkınma hedeflerinin tam saptanması, hedef ve stratejilere uygun kuramsal organizasyon ve eşgüdüm ülke planlamasının diğer planlama kademelerine indirgenmesi, bölge planlamasına indirgeme, milli fiziki pan-entegrasyon, şehir planlamasına etkisi, soyut bir planlama modeli bölge planlamanın doğuşu ve gelişimi, bölge planlamanın tanımı, bölgenin tanımı, Türkiye’de bölge planlama, seçilen bir bölgede planlama çalışmalarının esasları, bölge planlama yönünden coğrafya, arazi kullanış, nüfus ve sanayinin dengeli dağılımı, bölge planlama yönünden ekonomi, sanayi, turizm.

ŞBP 411 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI( 1-1 ) 2

Kamu hizmetleri ve kentsel altyapı konusunda temel kavramsal bilgiler, kentsel altyapı hizmetlerin istem ve sunum özellikleri, temel kentsel altyapı hizmetlerinin (su, atık su, katı atık) halk sağlığı, çevre ve kentsel yasam kalitesi üzerine etkileri, kentsel altyapı hizmetlerinin sağlanmasında yaklaşımlar ve uygulamalar.

ŞBP 402 STÜDYO ( ŞEHİRCİLİK PROJESİ)- VIII(ÖD) ( 4-4 ) 6

Bu projenin içeriği her öğrencinin tek başına kent plancısı olabilme yeteneğini kanıtlayabilmesidir. Her öğrenci, bireysel olarak, bir kent bütünü veya sorunlu bir görevi makro yaklaşım ile düzenler. Bu düzenlemde makro kararlar ışığı altında kentsel tasarıma kadar inilir.

ŞBP 404 BİTİRME ÖDEVİ (ÖD) ( 0-2) 1

Bitirme ödevi, Proje 8’deki konu ile ilişkili bir problem araştırma olarak teslim edilmesidir.Seçilen bu proje konusu kapsamında danışman öğretim elemanıyla belirleyici bir çerçeve içerisinde 30-60 sayfa arsında bilimsel araştırma niteliğinde sunulur.

ŞBP 406 PLANLAMA EKONOMİSİ (ÖD) (2-0) 2

Planlama ekonomisinin genel tanımı ve planlama ilişkisi, Planlamada alınmış proje kararları ve bütçeleme, Kentin kendi ekonomik büyüme eğilimi, Demografik yatırım talepleri, Eşik analizi, Sosyal faaliyetlerin eşiklere katılması, Fayda- maliyet analizi, Kapital etkinliği, Çarpan ve hızlandıran analiz, Çarpan formülü, Makro planlama ve sorunları, Sektörlere göre milli gelirin hesaplanması, Uygulama ve örnekler.

ŞBP 408 ŞEHİR VE TOPLUM YÖNETİMİ (2-0) 2

Yönetim Kavramı ,Yönetimin işleyişi, Şehir Yönetimi Kavramı ve Tarihçesi, Çağlar Boyunca Yönetim ve Belediye Sosyalizmi, Merkezi Yönetim –Yerel Yönetim Kavramları ile ilişkisi, Yerel Yönetim Kavramları ve Dünya Örnekleri, Yerel Yönetimlerde Yerel Özerklik Kavramı, Türkiye’de Yerel Yönetimler Geleneği ve Dönemleri, Küreselleşme-Yerelleşme ve Yönetişim Kavramı içinde Belediyeler, 1982 Anayasası Uyarınca Yerel Yönetimler ve Organları, Belediyeler-Metropoliten Belediyeler Yetki Görev ve Kaynakları, Belediyeler-Metropoliten Belediyeler Yetki Görev ve Yetkileri, Belediye Gelirleri Akçal Denkleştirme, Türkiyedeki mevzuat kapsamında Şehir yönetimi.

LİSANS SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ - ŞSD

1.GRUP SEÇMELİ DERSLER

ŞSD 301 KENT MOBİLYALARI (ÖD) (2 – 1) 3

Kent mobilyası kavramı, kent mobilyalarının sınıflandırılması, dinlenme üniteleri, çöp kutuları, işaretler, ışıklandırma elemanları, reklam panoları. Kent mobilyalarının tarsım özellikleri. Peyzaj tasarımında kent mobilyalarının yeri ve önemi.

ŞSD - 303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (ÖD) (2 – 1) 3

Bir sosyal araştırmanın yapılabilmesi için izlenen metot, problemin tanımlanması, hipotezlerin belirlenmesi, bağımlı, bağımsız değişkenlerin seçimi, örnekleme teknikleri, kaynak değerlendirilmesi. Bir kentsel araştırmanın yürütülmesi, rapor haline getirilmesi

ŞSD - 305 ŞEHİRSEL ANALİZ (ÖD) (2 – 1) 3

Şehircilik ve mekansal planlama ile ilgili olarak tarihi sosyal ve özelliği olan yerleşme yapısına sahip çevreler, yöreler ya da kentsel planlama birimlerini analizi; kent mobilyası ve kentsel objelerin kullanımı ile araştırmalar ve eleştiriler.

ŞSD - 307 TARİHİ ÇEVREDE DEĞERLENDİRME (ÖD) (2 – 1) 3

Konuya ilişkin temel kavramların tanıtılması (korunması gerekli çevre, doğal çevre, koruma, koruma imar planı, görsel ve estetik değer, bireysel, öznel, nesnel kültür, sosyal yapı, mekan estetik değerlendirme kriterleri kronolojisi. Koruma imar planı yöntemi ve bu planlamada görsel ve estetik değerlendirmenin yeri (tespit, değerlendirme, karar), algılama (tanımlar, algılama kavramları -yaklaşımlar, duyuma dayalı algılama kavramları), çevresel algı (çevresel algı kavramı, çevresel algı araştırmalarında araştırma yöntemi ve teknikleri). Estetik değerlendirme, estetik değerlendirme tekniklerinden örnekler, uygulama.

ŞSD 309 FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN ÇEVRE-MEKAN DÜZENLEME (ÖD) (2-1) 3

Fiziksel engelli kavramının tanımı, fiziksel engel çeşitleri. Türkiye’de ve dünyada fiziksel engelliler için mekan standartları ve özellikleri. Bu standartların mekan tasarımına etkileri.

II.GRUP SEÇMELİ DERSLER

ŞSD - 302 İNSAN - ÇEVRE SİSTEMİ (ÖD) (1–1)2

İnsan çevre ilişkilerinin kurulması, temel süreçlerin tanımlanması, çevre sistemleri paradigmalarının tanımlanması. Mekansal çevre modellerinde temel kavramlar. Yaşam biçimi, yaşam çemberi ve yaşam kalitesi mekansal çevre etkileşimi ve örneklenmesi. İnsan -çevre mikro sistemlerinde mekansal gereksinimler ve kentsel gereksinimlerle ilişkilendirilmesi. Mekansal davranışın temel fiziki belirleyicileri, insan - çevre etkileşiminde makro sistemler ve doğal faktörlerin yeri. İnsan - çevre etkileşiminde kentsel ısı dengesi ve mekan ile iklimsel özelliklerin ilişkisi. Yapılaşma, yapılı çevre düzenlemesi ve örnekleri.

ŞSD - 304 FOTOĞRAF TEKNİĞİ (ÖD) (1–1) 2

Fotoğrafın evrimi, ilkel ve çağdaş kameralar. Film ve fotoğraf kartları hakkında tanıtıcı bilgiler, bunların developmanları, enstantane ve diyafram ayarları ile poz dengesinin kurulması. Sabit ve hareketli fotoğrafçılık temel fotoğrafçılıkta siyah - beyaz developmanı ve baskıları arşiv sisteminin oluşturulması. Karanlık oda ekipmanları, mimari fotoğrafta perspektif aramalar ve düzeltmeleri, kent dokusu, kent ve içinden siluet fotoğrafları, genelde sanat fotoğrafları. Endüstriyel fotoğrafçılık, repredüksiyon, foto montaj, fotoğrafik araçların bakımı ve korunması.

ŞSD 306 - GELENEKSEL DOKUDA YENİLEME VE DEĞ. ANALİZİ (ÖD) (1–1)2

Yenileme kavramının yerleşmelerin tarihsel gelişimi sürecinde gözden geçirilmesi, kent planlama kavramı içindeki yeri, planlamada niceliksel değerlendirme tekniklerinin yenilemeye uyarlanması, (maliyet etkinliği analizi, maliyet - fayda, vb.) seçenek yaratma olanakları, uygulama ve örneklerinin yorumlanması.

ŞSD - 308 GÜNEŞ ENERJİSİ VE KENT PLANLAMA İLİŞKİSİ (ÖD) (1–1)2

Güneş enerjisinin tanımlanması ile ilgili temel bilgiler, güneşten yararlanma oranı, güneş ışınlarının dünyaya ve kentlere yansıması, şehir yerleşim formuna etkisi, mevsimlere göre güneşlenme ve gölgelenme ilkeleri. Şehir yerleşmelerinde güneş, güneş yapı, güneş yapı adası, güneş yol ilişkileri ile kentin biçimlenmesi.

ŞSD 310 PEYZAJ DÜZENLEME (ÖD) (1–1)2

İnsan- doğa ilişkileri, peyzaj mimarlığı kavramı, peyzaj mimarlığının teorik arka planı, peyzaj mimarlığında çalışma üniteleri, peyzaj mimarlığının içeriği ve çerçevesi. Kentsel gelişmelerde açık alanlar, yeşil alanların fonksiyonları, açık rekreasyon mekanları, yeşil mekan üniteleri, rekreasyon parkları, yeşil alanların temel tasarım özellikleri.

ŞSD 312 ŞEHİRCİLİKTE ÜTOPYALAR (ÖD) (1-1) 2

Ütopya tanımı, ideal toplum kavramı. Eskiçağ ütopyaları, Rönesans ütopyaları, endüstri çağı ütopyaları, modernizm kavramı. Ütopya- mimari ilişkileri. Kent modelleri üzerine ütopyalar. Ütopya ve tasarım. Geleceğe dönük ideal toplum projeleri, teknotopia, ekotopia kavramları.

III.GRUP SEÇMELİ DERSLER

ŞSD 401 MATEMATİKSEL MODELLER (ÖD) (3-0) 3

Model oluşturma özellikleri, kent sistemleri, model tipleri, lineer programlama. Yer seçimi modelleri, arazi kullanım modelleri, ulaşım modelleri, nüfus projeksiyon modellerinin matematiksel işlemleri ve matematiksel işlemlerin özellikleri.

ŞSD - 403 ULAŞIM ÖĞELERİNİN TASARIMI (3 – 0) 3

Şehirsel ulaşım ağı sistemleri; tarihsel süreç içinde incelenmesi, yerleşik alanda iyileştirme çözümleri, öneri alanlar için geliştirilen ulaşım ağı modelleri; yol kademelenmesi, yol kesit ve kapasiteleri, otoparklar, terminaller, toplu taşım ağı planlaması, yaya yolları planlaması, yaya - araç ayırımı.

ŞSD - 405 DÜŞÜK GELİR GRUBU İÇİN KONUT TASARIMI (3 – 0) 3

Türkiye'de konut sektörü, düşük gelir grubu için konut edinmede alternatif yönetimler. Halk katılımı, düşük gelir grubu için konut tasarım ilkeleri, öneri tasarımlar.

ŞSD – 407 TARİHİ ÇEVRE PLANLAMASI (3- 0) 3

Kentsel çevre kavramı, kente tarihi çevre olgusu, Tarihi kentsel çevrede mekan tasarımı ve kentsel çevre ile etkileşimi. Tarihi kentsel çevre düzenleme, geliştirme stratejisi ve politikaları. Tarihi çevre tasarım teknikleri ve yönlendirici etmenler. Uygulamalar.

ŞSD 409 PEYZAJ TEKNİKLERİ (3-0) 3

Peyzaj planlama sürecinde problem çözme, veri toplama, analiz (sosyal, ekolojik, edafik) sentez, peyzaj planlamanın genel prensipleri, açık alan talebi, açık alan sistemleri,. Peyzaj planlama üzerine teorik bilgi. Peyzaj planı örnekleri üzerine tartışma.

ŞSD 411 KENTSEL ARKEOLOJİ (3-0) 3

Korunması gereken alanlar bağlamında arkeoloji- kent ilişkisi. Sit alanları ve sit dereceleri. Arkeolojik sit alanlarının kentsel alanlar içindeki yeri ve kentsel koruma alanları ile olan ilişkileri. Arkeolojik alanlara dönük politikalar ve örnek olayların incelenmesi. Kentsel arkeoloji ile ilgili örnek olaylar ve model uygulaması.

IV.GRUP SEÇMELİ DERSLER

ŞSD 402 ŞEHİR PLAN. KLİMATİK VERİLERİN DEĞERLENDİRME İLK. (ÖD) (2-1) 3

Kent planlamada iklim verilerinin tanımı ve önemi. İklim- makroform etkileşimi. Yer seçiminde iklimin etkileri. Kentsel bir yerleşim üzerinde uygulama örnekleri.

ŞSD - 404 SOSYAL DEĞİŞİMDE ÇAĞDAŞ DEĞİŞİM TEORİLERİ (ÖD) (2 – 1) 3

Sosyal yapı kavramlarının, bireysel çevre ile olan ilişkiler sistematiğinin modeller içindeki konumlarının tarihsel bir süreç içinde makro anlatımı. Değişme dinamiklerinin niteliksel denge özelliklerinin, nerede ne zaman ve kimler için oluşacağının incelenmesi.

ŞSD - 406 DÜŞÜK GHELİR GRUBU İÇİN KONUT TASARIMI-II (ÖD) (2 - 1) 3

Türkiye'de konut sektörü, düşük gelir grubu için konut edinmede alternetif yöntemler, halkın katılımı, düşük gelir grubu için konut tasarım ilkeleri öneri tasarımlar ve uygulama.

ŞSD - 408 GELENEKSEL DOKUDA FİZİKİ ÇEVRE ANLAYIŞI (ÖD) (2 – 1) 3

Geleneksel doku çevresel etkileşim değerleri. Yapısal ve çevresel öğeler, doku oluşumu ve sivil mimarlık örneklerinin kent dokusuna etkisi. Koruma - yenileme - yeniden işlevlendirmede yasal yönetimsel çerçeve, fiziki çevre bozulması, sağlıklaştırma, yeniden yaşatma programları ve uygulama sorunları, yeni yöntem arayışları.

ŞSD 410 ŞEHİRSEL MEKAN KURGUSUNDA PLAN. VE TASARIM (ÖD) (2-1) 3

Fiziksel planlama sürecinin düzeyleri, farklı ölçekler arasında planlama hiyerarşisi bakımından geçişler ve ilişkiler, kentsel tasarım konsepti, planlama süreci içinde kentsel tasarım.

ŞSD 412 REKREASYON PLANLAMASI (ÖD) (2-1) 3

Rekreasyon kavramı, rekreasyon tipleri, açık ve kapalı alanlara göre rekreasyon tipleri, kentsel ve kırsal rekreasyon kavramları, tarihsel çerçevede rekreasyon olgusu. Rekreasyon kavramı üzerinde etkili doğal ve insan yapısı faktörler, rekreasyon alan planlaması için tasarım prensipleri, rekreasyon alan planlaması örnekleri.

V.GRUP SEÇMELİ DERSLER

ŞSD - 421 ULAŞIM TOPRAK KULLANIM İLİŞKİSİ (2 – 0) 2

Şehrin yapısını imaj kavramı, önemi, şehirsel tasarıma veri oluşturacak varolan fiziki mekan örüntülerinin görsel yolla çözümlenmesi, teknikleri, niceliksel teknikler, uygulama örneklerinin değerlendirilmesi.

ŞSD - 423 PEYZAJ TASARIMI (2 – 0) 2

Peyzaj tasarımı açısından; tasar öğeleri; çizgi, yön, biçim, ölçü, aralık, doku, renk, değer, hareket, ışık ve gölge, koku, ses, tasar ilkeleri; tekrar, aralıklı tekrar, uygunluk, zıtlık, kuram, egemenlik,- denge, birlik, şekil - zemin bağlantıları, dış mekan, tanımı oluşumu; dış mekan düzenleme konusunda temel görüşler; tarihi gelişim, düzenleme stilleri, doğal öğelerin kullanımı, içe dönük dışa dönük düzenlemeler; dış mekan düzenlemesinde kullanılan öğeler, zemin oluşturan öğeler, üst örtü öğeleri, çevreleyici öğeler, heykel ya da benzeri plastik öğeler; dış mekan düzenlemesinde göz önünde bulundurulan faktörler, arazi biçimi ve örtüsü, iklim ve mikro klima, manzara ve vista, mimari yapı; dış mekanda dördüncü boyut (zaman faktörü) dış mekan düzenlemelerinde zamanın etkisi.

ŞSD - 425 ŞEHİR İŞLETMESİ (2 – 0) 2

Kentsel kamu hizmetleri; kamu maliyeti; kentsel kamu hizmetleri organizasyonu; amaç, kapsam; işletme; kentsel yatırımlar ve proje değerlendirmesi.

ŞSD - 427 KENTSEL DONATIM (2 – 0) 2

Yerleşmeler, kentsel donatım sınıflandırması ve özellikleri, donatımların dağılması, donatımların yerleşme hiyerarşisi, fonksiyonel bölgeler, donatım norm ve standartları.

ŞSD 431 BİLGİ ÇAĞINDA MEKANSAL DEĞİŞİM- DÖNÜŞÜM (2-0) 2

Uygarlık tarihinde dönüm noktaları; tarım devrimi, sanayi devrimi, bilgi devrimi. Enformasyon teknolojisi paradigması, enformasyon devriminin tarihsel gelişimi, yeni ekonomi, enformasyonalizm, küreselleşme olgusu, ağ tipi ilişkilerin ortaya çıkışı, iş ve çalışma hayatının dönüşümü, sanallık kültürü, interaktif ağların yükselişi, bilgi akışı, yeni sanayi mekanı, gelişmiş hizmetler ve küresel kent, kent formunun dönüşümü, akışlar uzamı ve mekanlar uzamı, esnek zaman, sanal mekan, sanal zaman, ağ toplumunun yükselişi.

ŞSD 429 BÖLGE PLANLAMADA ANALİZ TEKNİKLERİ (2-0) 2

Makro planlama, planlama bölgelerinin saptanması, sermaye hasıla oranının plan modellerindeki yeri, makro aşamada dengeler, girdi-çıktı analizi, lineer programlama, firma açısından proje değerlendirme kriterleri; ortalama karlılık oranı, iç karlılık, net bugünkü değer, fayda maliyet analizi, kriter karşılaştırması, yatırım projelerinin milli gelir üzerindeki etkisi, projelerin istihdam etkisi, sosyal karlılık ve sosyal fayda maliyet kriteri, işletmelerin kuruluş yerini etkileyen etmenler; taşıma harcamaları, dışsal ekonomiler, bölge planlama açısından gelişmiş- az gelişmiş ülke farklılıkları.

VI.GRUP SEÇMELİ DERSLER

ŞSD 422 PLANLAMADA UYGULAMA SORUNLARI (Ö.D) (2-2) 3

Kent planlaması uygulama sürecinde karşılaşılan sorunların tartışılacağı ve değerlendirileceği bir seminer çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır.

ŞSD 424 KENTSEL SİT ALANLARINDA KENT. TAS. UYGULAMALARI (Ö.D) (2-2) 3

Kentsel sit tanımı, kentsel sit alanını oluşturan öğeler, kentsel sit ile ilgili kuramların verilmesi ve tarihi gelişimi ile ilgili bilgiler verilmesi. Kentsel tasarım ve kent planlama ilişkisi, kentsel koruma ve kent planlama ilişkisi. Kentsel tasarım ve kentsel koruma ilişkisinin ortaya koyulması, planlama bütününden oluşan yaklaşım, kentsel koruma planlamasının öğeleri. Kentsel tasarım ile ilgili kuramlar, kentsel sit alanında sınırlayıcılar, kentsel sit alanlarında kentsel tasarım ilkeleri ve öğeleri çeşitlilik ve farklılık, ulaşım, karakter, devamlılık ve tanımlılık, kamusal alanların niteliği, uyarlanabilirlik, okunabilirlik hakkında bilgi verilmesi.

ŞSD 426 KIRSAL ALAN PLANLAMASI (Ö.D) (2-2) 3

Kent-kır ayırımı içinde kırın genel nitelikleri ve özellikleri. Kırsal nitelikli alanlar. Kırsal planlama kavramının ortaya çıkışı, planlamaya ve uygulamaya dayalı kriterler ve ilkeler. Türkiye’de kırsal alan planlaması çalışmaları ve örnekleri. Dünya’da ve Avrupa Birliği kapsamında kırsal alan planlamasının genel çerçevesinin sunulması.

ŞSD 428 PLANLAMADA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) (Ö.D) (2-2) 3

ÇED kavramı ve tarihçesi, çevre kaynakları ve ÇED, ÇED çalışmasının aşamaları, ÇED uygulamasında kullanılan teknikler, su ortamında etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, atmosferik ortamda etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, gürültü açısından etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, biyolojik ve kültürel çevreye etkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sosyo- ekonomik çevreye olan etkilerin tahmini ve değerlendirilmesi, ÇED yöntemleri, çed uygulamalarında karar verme mekanizmaları ve halkın katılımı, çeşitli ülkelerdeki uygulamalar.

ŞSD 430 BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ (Ö.D) (2-2) 3

Bölgesel kalkınma kavramı, bölgeler arası gelişmişlik farkları ve bu farkları azaltıcı politikalar, bu politikaların temel ilkeleri, amaçları, araçları, yönetimsel örgütün bölgesel kalkınma sorununa adaptasyonunu sağlamak, bölgesel kalkınmaya yönelik teorik yaklaşımlar; keynesgil, neo-klasik büyüme modelleri, alternatif yaklaşımlar; ürün çevrimi teorisi, esnek uzmanlaşma, yenilikçi çevre ve ağ yaklaşımları, ekonomik büyüme sürecinin mekansal boyutları, bölgesel kalkınmada yeni yönelimler ve politika uygulamaları.

ŞSD 432 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA KENT PLANLAMASI TEKNİKLERİ (Ö.D) (2-2) 3

Olağan dışı durum kavramı, olağandışı durumların tanımı. Sel, kasırga, deprem, toprak kayması gibi felaket durumları ve bunların yıkıcı kentsel etkileri. Felaketlere karşı önceden alınacak kentsel tedbirler, yıkıcı etkilerin planlama ile en aza indirgenmesi, felaket sonrası senaryoları, acil durum müdahaleleri, tasarımın felaketlerin etkilerini azaltmadaki önemi, savaş, iç savaş, toplumsal anarşi olaylarında alınabilecek kentsel tedbirler, kentsel mekan düzenlemesinin bu olayları kontrol altına almadaki önemleri.

sbp.bozok.edu.tr/dersicerikleri.html
SehirPlanlama.org
Son Düzenleme: 4 yıl, 9 ay önce Düzenleyen MasterPlanlama.

Sayfa oluşturulma süresi: 1.17 saniyeBURADAYIZ..!

Kentsel Dönüşüm Planlama.Org SPK Gayrimenkul Değerleme GeNcDiNaMiK.com

Anket

3. Köprü hakkında ne düşünüyorsunuz?